Wyciąg ze Statutu z 12.02.2010 zmienionego Uchwałą Fundatora w dniu 12.03.2010r.

STATUT

FUNDACJI „Polskie Rękodzieło”

 

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1.   Fundacja pod nazwą Fundacja Polskie Rękodzieło, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Fundatora Dorotę Milcarz Ossowicką,

zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Andrzeja Szeredę w Kancelarii Notarialnej w Łodzi, ul. Pomorska 19,

w dniu 15.02.2010 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2.   Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Łódź, Al. Piłsudskiego 109.

§ 4

1.  Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2.   Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji.

 

§ 6

 

     Celami Fundacji są:

1.   promocja polskiego dziedzictwa narodowego, będącego elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego,

2.   podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, w tym tradycji lokalnych,

3.   wpieranie tożsamości regionalnej i patriotyzmu lokalnego,

4.   edukacja kulturalna oraz kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką,

5.   propagowanie kultury artystycznej,

6.   wspieranie krytyki artystycznej,

7.   wspieranie twórczości amatorów,

8.   wspieranie i kultywowanie polskiej sztuki ludowej

9.   kreowanie otoczenia dla twórczości amatorskiej czerpiącej z tradycji ludowych

10. prowadzenie i wspomaganie działań wspierających obrót sztuką i rękodziełem artystycznym i ludowym oraz polską sztuką kulinarną,

11. propagowanie czynnego uczestnictwa w kulturze,

12. inicjowanie i wspieranie rozwoju sztuki, rękodzieła i rzemiosła, w tym współczesnego wzornictwa i zdobnictwa opartych na tradycjach,

13. wspomaganie działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych,

14. propagowanie twórczych zachowań i stylu życia sprzyjającego budowaniu więzi międzyludzkich

15. wspieranie wspólnot i społeczności lokalnych, w tym inicjatyw społecznych i samorządowych,

16. wspieranie inicjatyw artystycznych i kulturalnych, edukacyjno - sportowych oraz promocja i profilaktyka zdrowia,

17. inicjowanie i prowadzenie działań opartych o więzi międzypokoleniowe,

18. ochrona dóbr kultury i śladów tożsamości przed zapomnieniem, w tym ochrona ginących zawodów, tradycji i zwyczajów,

19. kultywowanie dorobku artystycznego oraz gromadzenie pamiątek,

20. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

21. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w upowszechnianiu wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym, sztuce, rękodziele i rzemiośle,

22. stwarzanie możliwości podwyższania kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie,

23. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,

24. aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych i osób dotkniętych długotrwałym bezrobociem,

25. wspieranie młodych talentów,

26. pozyskiwanie środków z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej i wykorzystywanie ich na realizację zadań Fundacji,

27. finansowanie szkoleń i kursów umożliwiających zmianę kwalifikacji zawodowych oraz przygotowanie do pracy na własny rachunek,

 

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez:

1.  organizację i prowadzenie warsztatów rękodzielniczych, spotkań, klubów, wykładów, pokazów, kursów, wystaw, konkursów, przeglądów, targów, festiwali i innych wydarzeń, których celem jest promowanie sztuki, rękodzieła, rzemiosła i obyczajów kulinarnych,

2.  organizowanie i prowadzenie kiermaszów, jarmarków, festynów, placówek ze sztuką i  rękodziełem ludowym i artystycznym,

3.  poradnictwo obywatelskie, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli w zakresie organizacji i prowadzenia warsztatów, kursów, pokazów, targów, festiwali,

4.  działalność edukacyjną,

5.  działalność wydawniczą,

6.  działalność badawczą,

7.  działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

8.  współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi,

9.  udział w targach, wystawach, festiwalach i innych wydarzeniach kulturalnych i branżowych związanych z rękodziełem, rzemiosłem i sztuką, w tym prezentacją twórczości amatorskiej,

10. organizację promocji twórczości osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,

11. organizację koloni i obozów edukacyjnych,

12. fundowanie stypendiów naukowych, socjalnych i sportowych

13. organizację portalu społecznościowego,

14. organizację aukcji i licytacji charytatywnych,

  § 8

W celu realizacji zadań Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

Majątek i dochody Fundacji.

 

§ 10

Majątek Fundacji stanowi jej Fundusz założycielski w kwocie 2500 (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), pochodzący od Fundatora oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1000zł. 

§ 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1.      darowizn, spadków, zapisów,

2.      dotacji i subwencji oraz grantów,

3.      dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4.      dochodów z majątku Fundacji,

5.      z odsetek kapitałowych od majątku Fundacji,

6.      z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 12

1.  Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2.  W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3.  W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 Władze Fundacji

 

§ 13

1. Organem fundacji jest Zarząd Fundacji.

 

 

Zarząd Fundacji

 

§ 16

 

1.      Zarząd Fundacji składa się z od dówch do pięciu osób powoływanych przez Fundatora na dwuletnią kadencję.

2.      Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3.      Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji w drodze uchwały.

 

§ 17

 

1.  Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.  Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a)      uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b)      uchwalanie regulaminów,

c)      sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d)      ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e)      podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f)        przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g)      występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

3.  Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów w obecności połowy członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4.  O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu w formie maila.

5.  Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6.  Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za rok poprzedni.

7.  Rok rozliczeniowy to rok kalendarzowy.

 

Sposób Reprezentacji

 

§ 19

 

1.      Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2.      W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

 

Zmiana Statutu

 

§ 20

 

Zarząd Fundacji może dokonać zmian w statucie Fundacji za zgodą Fundatora. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Połączenie z inną fundacją

 

§ 21

 

1.  Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.  Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§ 22

 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatora.

 

Likwidacja Fundacji

 

§ 23

 

1.      Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.      Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

 

§ 24

 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

 

§ 25

 

Po likwidacji Fundacji, na mocy uchwały Fundator może przeznaczyć pozostałe środki finansowe i majątek na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.