Celami Fundacji są:

1.      promocja polskiego dziedzictwa narodowego, będącego elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego,

2.      podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, w tym tradycji lokalnych,

3.      wpieranie tożsamości regionalnej i patriotyzmu lokalnego,

4.      edukacja kulturalna oraz kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką,

5.      propagowanie kultury artystycznej,

6.      wspieranie krytyki artystycznej,

7.      wspieranie twórczości amatorów,

8.      wspieranie i kultywowanie polskiej sztuki ludowej

9.      kreowanie otoczenia dla twórczości amatorskiej czerpiącej z tradycji ludowych

10.  prowadzenie i wspomaganie działań wspierających obrót sztuką i rękodziełem artystycznym i ludowym oraz polską sztuką kulinarną,

11.  propagowanie czynnego uczestnictwa w kulturze,

12.  inicjowanie i wspieranie rozwoju sztuki, rękodzieła i rzemiosła, w tym współczesnego wzornictwa i zdobnictwa opartych na tradycjach,

13.  wspomaganie działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych,

14.  propagowanie twórczych zachowań i stylu życia sprzyjającego budowaniu więzi międzyludzkich

15.  wspieranie wspólnot i społeczności lokalnych, w tym inicjatyw społecznych i samorządowych,

16.  wspieranie inicjatyw artystycznych i kulturalnych, edukacyjno - sportowych oraz promocja i profilaktyka zdrowia,

17.  inicjowanie i prowadzenie działań opartych o więzi międzypokoleniowe,

18.  ochrona dóbr kultury i śladów tożsamości przed zapomnieniem, w tym ochrona ginących zawodów, tradycji i zwyczajów,

19.  kultywowanie dorobku artystycznego oraz gromadzenie pamiątek,

20.  rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

21.  propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w upowszechnianiu wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym, sztuce, rękodziele i rzemiośle,

22.  stwarzanie możliwości podwyższania kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie,

23.  działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,

24.  aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych i osób dotkniętych długotrwałym bezrobociem,

25.  wspieranie młodych talentów,

26.  pozyskiwanie środków z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej i wykorzystywanie ich na realizację zadań Fundacji,

27.  finansowanie szkoleń i kursów umożliwiających zmianę kwalifikacji zawodowych oraz przygotowanie do pracy na własny rachunek.